Hvad Kan Der Af Figur 1 Udledes Om Sammenhængen Mellem Bnp I Danmark Og Import Til Danmark?(Løsning fundet)

Af figur 1, fra Samfundsstatistik 2016, fremgår sammenhængen mellem Danmarks BNP og import til Danmark fra perioden 1990-2015, udregnet i faste 2010-priser. Tendenslinjen, der er fundet gennem lineær regression, har en forklaringsgrad på R2 = 0,91. kr., så stiger importen til landet med 1,03 mia. kr.

Hvad kan der på baggrund af tabel 1 udledes om sammenhængen mellem udviklingen i BNP og udviklingen i import i Danmark?

I grafen findes en tendenslinje, der er fremkommet på baggrund af lineær regression. Tendenslinjen vi-ser, at jo højere BNP, des mere import. Dette fremgår også af formlen for tendenslinjen, der foreskriver, at hver gang BNP stiger med 1 mia. kr., så stiger importen med 1,03 mia.

Hvad kan der af tabel 1 udledes om sammenhængen mellem BNP og beskæftigelse?

Hvad kan der af tabel 1 udledes om sammenhængen mellem BNP og beskæftigelse? Besvarelsen skal understøttes af et diagram med en lineær regression, der viser sammenhængen mellem BNP og beskæftigelse. Det første vi gør er at lave et diagram med en lineær regression.

You might be interested:  Hvor Mange Gange Er Brasilien Større End Danmark?(Løse)

Hvad kan der på baggrund af tabel 1 udledes om udviklingen i dansk økonomi i perioden 2007 2017 Du skal anvende viden om økonomiske sammenhænge?

Man kan ud fra tabel 1 se, at Danmarks BNP realvækst faldt mellem 2007 og 2009. Dette kan skyldes, at finanskrisen ramte Danmark omkring 2008. Finanskrisen påvirker alle de økonomiske mål. I en økonomisk lavkonjunktur er der faldende efterspørgsel, og dermed producerer virksomhederne mindre.

Hvilken sammenhæng mellem antal ledige og statsgælden i Danmark kan der udledes af regressionen?

Uddrag af besvarelsen af opgave 1a Figur 1 viser, at sammenhængen mellem antallet af ledige og statsgælden i Danmark er positiv. Hældningskoefficienten er 0,1724, hvilket betyder, at når antallet af bruttoledige stiger med 1000 personer, så stiger den danske statsgæld med 0,1724 procentpoint.

Hvad kan der af figur 1 udledes om sammenhængen mellem forbrugskvoten og beskæftigelsen i Danmark Du skal anvende viden om økonomiske sammenhænge?

1b. Hvad kan der af figur 1 udledes om sammenhængen mellem forbrugskvoten og beskæftigelsen i Danmark? Du skal anvende viden om økonomiske sammenhænge. Figuren viser således, at når forbrugskvoten i Danmark stiger, så øges beskæftigelsen alt andet lige også.

Er der sammenhæng mellem økonomisk vækst og beskæftigelse?

Vækstsammensætningen har med andre ord været gunstig for beskæftigelsen. Bag udviklingen i BVT og beskæftigelse gemmer sig stadig den kendsger- ning, at den underliggende vækst i produktiviteten er svag. Det hæmmer muligheden for øget velstand og velfærd på længere sigt.

Hvordan har væksten været i den danske økonomi i de sidste 5 år?

Det konkluderer Nationalbanken i en prognose for dansk økonomi, hvor bruttonationalproduktet, BNP, i år skønnes at stige med 3,3 pct. I 2022 og 2023 ventes BNP at stige med henholdsvis 3,7 pct. og 2,2 pct., og økonomien vil dermed være i en mild højkonjunktur.

You might be interested:  Hvor Mange Gange Større Er Grønland End Danmark? (TOP 5 Tips)

Hvad kan der udledes?

Det kan fx være et kurvediagram ud fra beregnede indekstal, et søjlediagram ud fra procentvise stigninger eller et søjlediagram/cirkeldiagrammer ud fra beregnede procentandele. Du skal vælge det diagram, som bedst kan bruges til at svare på spørgsmålet.

Hvad kan der på baggrund af tabel 4.1 udledes om udviklingen i dansk økonomi 2008 2019 Besvarelsen skal understøttes af relevante beregninger?

Hvis vi kigger på tabellen, kan vi se at Danmarks BNP realvækst i procent er faldet fra 2007 til 2009, hvilket kan være i forbindelse med finanskrisen i 2008. Grundet finanskrisen kan vi se at ledigheden har en markant stigning.

Hvad er økonomiske sammenhænge?

Beskrivelse af den økonomiske situation. Består af fire faser: opgangskonjunktur, højkonjunktur, nedgangskonjunktur og lavkonjunktur. Forskellige dele af økonomien påvirker hinanden, nogle er konjukturdæmpende og andre forstærkende, se inflationær fotrængning, opsparingsparadoks og den automatiske budgetreaktion.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *