Hvem Er Den Lovgivende Magt I Danmark?(Spørgsmål)

Hvem sammensætter den lovgivende forsamling i Danmark?

I de fleste lande har en repræsentativt valgt forsamling andel i den lovgivende magt, evt. sammen med statsoverhovedet. I Danmark er ifølge Grundlovens § 3 den lovgivende magt hos kongen og Folketinget, der i fællesskab udgør lovgiver; kongen fortolkes i denne sammenhæng som ensbetydende med regeringen.

Hvem er lovgivningsmagten?

Lovgivningsmagten er omnipotent grundet folkelegitimation. De er valgt af folket, folket af Danmark står bag politikerne. Politikerne repræsenterer befolkningen.

Hvad skal den lovgivende magt?

Den lovgivende magt har som hovedregel eneret på at vedtage love, og har derudover typisk eneret på at vedtage nationale budgetter og skatter. Den lovgivende magt skal ofte godkende krigserklæringer og tilslutning til visse internationale aftaler (så som nye EU-traktater).

Hvad er den højeste udøvende magt i Danmark?

§ 3. Den lovgivende magt er hos kongen og folketinget i forening. Den udøvende magt er hos kongen. Den dømmende magt er hos domstolene.

Hvilke myndigheder og organer udgør den udøvende lovgivende og udøvende magt?

Det er bestemt i grundlovens § 3, at magten skal deles i tre: den lovgivende magt (Folketinget og regeringen i forening) den udøvende magt (regeringen) den dømmende magt (domstolene).

You might be interested:  Hvor Mange Jobcentre Er Der I Danmark?(Spørgsmål)

Hvilken funktion har den udøvende magt?

Den udøvende magt refererer til Montesquieus idé om magtens tredeling. Den udøvende magt repræsenterer den del af magten, der implementerer, eller udfører, lovgivningen (som er vedtaget af den lovgivende magt ), og styrer regeringens eller statens dag-til-dag-affærer.

Hvad er et ministeriums opgaver?

Regeringen, og dermed ministrene, har den udøvende magt i Danmark. Det vil sige, at ministrene har det overordnende ansvar for, at de love, som Folketinget vedtager, føres ud i livet. Ministrene har meget magt og ansvar, og en af deres vigtigste opgaver er at foreslå ny lovgivning.

Hvem sidder i statsrådet?

I Danmarks Riges Grundlov af 1849 hed det, at ministrene i forening udgør statsrådet. Efter Grundloven af 1953 består statsrådet af kongen, ministrene og tronfølgeren, hvis denne er fyldt 18 år. Alle nye love og regeringsbeslutninger forelægges og underskrives af den regerende konge eller dronning.

Hvad sker der hvis statsministeren skal gå af?

2. Hvis Folketinget udtrykker mistillid til statsministeren, skal regeringen gå af eller udskrive nyvalg. Den ‘gamle’ regering fungerer, indtil der er fundet en ny. Men ministrene må i den periode kun tage sig af de praktiske ting, der er nødvendige for, at ministerierne og den offentlige forvaltning kan køre videre.

Hvad er magt og hvilke former kan magt antage?

I nyere organisationssociologi knyttes magtbegrebet især til beslutningsprocesser i virksomheder og i stater. I disse analyser er magt differentieret, fx på fire niveauer: direkte magt, indirekte magt, bevidsthedskontrollerende magt og strukturel magt.

Hvor ligger den udøvende magt?

Den udøvende magt ligger i Danmark ifølge Grundlovens § 3 hos kongen, og dermed hos regeringen.

You might be interested:  Hvilken Konkurrenceform Er Der Er Tale Om På Markedet For Fodtøj I Danmark?(Spørgsmål)

Hvad går Montesquieus tanker om magtdeling ud på?

Montesquieu: Statsmagten skal deles i tre I lyset af Montesquieus magtdelingslære får man umiddelbart det indtryk, at den danske forfatning i henhold til grundloven respekterer princippet om adskillelsen af de tre statsmagter.

Er forvaltningen den udøvende magt?

Regeringen har den udøvende magt og har derfor ansvaret for forvaltningen og lovgivningen. Forvaltningen benytter administrativ praksis som uskreven retskilde. Ifølge grundloven er kongen den udøvende magt, men formelt ligger denne magt hos regeringen.

Hvor kommer magtens tredeling fra?

Magtens tredeling InfoDel Historien viser, at det ikke altid fungerer rigtig godt med en enevældig hersker i spidsen for et samfund. Den franske forfatter Montesquieu udviklede derfor allerede i 1700-tallet princippet om magtens tredeling som værn mod magthaveres misbrug af deres position.

Hvilket dokument udtrykker klart Montesquieus tanker om Magtadskillelse?

Grundlovens bestemmelse om magtadskillelse forbindes ofte med den franske filosof og politiker Montesquieus (1689-1755) lære om magtens tre- deling, sådan som denne lære fandt udtryk i hans værk fra 1748 »Om lovenes ånd« ( Montesquieu 1998).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *