Hvem Kan Stemme I Danmark?(Løse)

Hvem kan stemme og stille op til valg i Danmark?

  • har dansk indfødsret (dansk statsborgerskab)
  • er fyldt 18 år.
  • har fast bopæl i riget.
  • ikke er umyndig.

Hvem kan ikke stemme i Danmark?

Det er kun danske statsborgere, der kan stemme og stille op til folketingsvalg. Ligeledes er det kun danske statsborgere, der kan stemme ved folkeafstemninger. Udlændinge, dvs. personer uden dansk statsborgerskab, kan derfor ikke stemme til folketingsvalg og folkeafstemninger eller stille op til Folketinget.

Hvem kan stemme i Folketinget?

Man kan stemme til valg til Folketinget og ved folkeafstemninger i Danmark, hvis man:

  • er dansk statsborger.
  • er fyldt 18 år.
  • har fast bopæl i Danmark.
  • ikke er umyndig (under værgemål med fuld fratagelse af den retlige handleevne)

Hvem er valgbar i Danmark?

1 Valgbar til folketinget er enhver, som har valgret til dette, medmindre vedkommende er straffet for en handling, der i almindeligt omdømme gør ham uværdig til at være medlem af folketinget. § 33 Folketinget afgør selv gyldigheden af sine medlemmers valg samt spørgsmål om, hvorvidt et medlem har mistet sin valgbarhed.

Kan udlændinge stemme i Danmark?

I modsætning til valg til Folketinget kan udenlandske statsborgere, der har fast bopæl i Danmark, stemme ved kommunal- og regionalvalg. Det kræver, at man er 18 år, er statsborger i et andet EU-land, Island, Norge eller har boet fire år i træk i Danmark, Grønland eller på Færøerne.

You might be interested:  Hvornår Blev Radiatoren Indført I Danmark?(Perfekt svar)

Kan ikke statsborgere stemme?

Som tilflytter til Danmark kan du stemme ved kommunal- og regionsvalg selv om du ikke har dansk statsborgerskab. Det kræver at du er 18 år, har fast bopæl i kommunen/regionen og opfylder mindst én af følgende betingelser: du har boet fast i riget ( Danmark, Færøerne og Grønland) i de sidste 4 år før valgdagen.

Hvor mange kan ikke stemme i Danmark?

Stadigt flere personer i Danmark kan ikke stemme ved folketingsvalgene, da de ikke er danske statsborgere. 1. januar 2019 var der således 434.000 udenlandske statsborgere på mindst 18 år i Danmark, som ikke har stemmeret. Det svarer til 9,4 pct.

Hvordan har man indflydelse som vælger?

Som vælger kan man stemme på alle partier og kandidater, der er opstillet i den storkreds, hvor man har bopæl. Derfor kan man kun stemme personligt på statsministeren eller lederen af et parti, hvis de stiller op i den storkreds, hvor man bor. Hver af de 92 opstillingskredse har sin unikke stemmeseddel.

Hvad er folketingsvalglisten?

Hvilke valg kan jeg stemme til? Opholder du dig i udlandet, kan du søge om optagelse på folketingsvalglisten. Det vil give dig ret til at stemme til folketingsvalg, folkeafstemninger og valg til Europa-Parlamentet, men ikke i kommunale og regionale valg.

Hvem har ret til at stemme i dag?

Alle danske statsborgere i Danmark, der har valgret ( stemmeret ) og er optaget på en valgliste, kan stemme til folketingsvalg og folkeafstemninger. For at have valgret, og dermed kunne stemme, skal du opfylde følgende krav: du skal være fyldt 18 år. du skal have dansk statsborgerskab.

Kan kriminelle komme i Folketinget?

Hvis man har stemmeret, kan man også vælges ind i Folketinget. Men man må ikke være straffet for noget, som i folks øjne gør én uværdig til at sidde i Folketinget. Det er Folketinget, der bestemmer, om et dømt medlem også er uværdigt. I praksis bruger man straffen som rettesnor.

You might be interested:  Hvor Mange Revisorer Er Der I Danmark?(Løsning)

Kan man stemme hvis man er i fængsel?

En fængselsstraf betyder, at man bliver berøvet sin bevægelsesfrihed. Det er selve frihedsberøvelsen, der er straffen i det danske retssystem. Den dømte mister ikke sine almindelige borgerrettigheder under frihedsberøvelse, men kan fortsat stemme til valg, bruge sin ytringsfrihed osv.

Kan danskere stemme i Norge?

Ved stortingsvalg er det kun norske statsborgere, som fylder 18 år inden udgangen af valgåret, og som er eller har været folkeregistreret som bosat i Norge, der har stemmeret.

Hvornår fik kvinder stemmeret til kommunalvalg i Danmark?

Danske forhold marts 1909, fire dage efter at man fejrede Kvindedagen for første gang i USA, deltog kvinder for første gang i et kommunalt valg i Danmark. Grundlovsændringen i 1915, der trådte i kraft i 1918, gav kvinder stemmeret og valgbarhed til folke- og landstingsvalg. Folketingsvalget 1918 blev afholdt den 22.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *