Hvem Kan Stille Lovforslag I Danmark?(Spørgsmål)

Lovforslag og beslutningsforslag kan fremsættes af både folketingsmedlemmer og ministre, men hvor ministre typisk fremsætter lovforslag, fremsætter folketingsmedlemmer oftest beslutningsforslag.

Hvordan bliver en lov til?

Et lovforslag skal behandles 3 gange i folketingssalen, før det kan vedtages. Derudover skal det behandles i et af Folketingets faste udvalg.

Hvad bestemmer politikerne?

Folketinget er den lovgivende magt. Folketinget og regeringen er de eneste, der kan fremsætte lovforslag, dvs. komme med forslag til nye love og lovændringer. Den lovgivende magt er Folketinget og regering, men det er kun Folketinget, der kan vedtage lovforslag.

Hvad er Lovforberedelsesfasen?

Lovforberedelsesfasen Del skal undersøge, om der er behov for nye love, eller om de eksisterende love er tilstrækkelige. Det skal også undersøges, hvad interessegrupper og borgere har af oplysninger, ønsker og behov vedrørende emnet. Desuden skal lovforslaget udarbejdes, så det formuleres som et juridisk dokument.

Hvem underskriver en lov i Danmark?

Dronningen stadfæster en lov ved at skrive under på den. Det vil sige, at loven først gælder, når hun har skrevet under. En regent har ikke nægtet at skrive under på et lovforslag siden 1865. Og grundloven fortolkes sådan i dag, at regenten slet ikke har ret til at nægte.

You might be interested:  Hvor Mange Butikker Har Normal I Danmark?(Bedste løsning)

Hvor lang tid tager det at lave en lov?

Normalt skal der gå 30 dage, fra et lovforslag bliver fremsat, til det bliver tredjebehandlet og vedtaget. Det står i Folketingets forretningsorden. Hastebehandling af et lovforslag kan dog ske i særlige tilfælde, hvis Folketinget giver dispensation fra de forskellige tidsfrister.

Hvad skal der til før et lovforslag kan vedtages?

Et lovforslag skal behandles tre gange i folketingssalen, før det kan vedtages og træde i kraft. Imellem disse behandlinger i folketingssalen behandles lovforslaget af det folketingsudvalg, som arbejder med lovforslagets emne.

Hvem bestemmer i Folketinget?

Folketinget vedtager love, og regeringen administrerer love. Folketinget er den lovgivende magt. Statsministeren vælger selv sin regering, som formelt bliver udnævnt af dronningen. Regeringen består af en række ministre med statsministeren i spidsen.

Hvad betyder det at magten er tredelt?

En betegnelse for princippet om den lovgivende magt, den udøvende magt og den dømmende magt. Magtdelingen skal forhindre magtmisbrug. den dømmende magt (domstolene).

Hvad laver man på Christiansborg?

Christiansborg Slot, eller blot Christiansborg, på Slotsholmen i det centrale København er hjemsted for Danmarks parlament, Folketinget, for Højesteret og Statsministeriet. Desuden anvender Kongehuset fortsat flere dele af Christiansborg, herunder De Kongelige Repræsentationslokaler, Slotskirken og De Kongelige Stalde.

Hvad er 3 behandling?

Tredjebehandling, Folketingets tredje og sidste behandling af et lovforslag. Folketingsmedlemmerne drøfter ved tredjebehandlingen eventuelle nye ændringsforslag, der er blevet stillet siden tingets andenbehandling af lovforslaget.

Hvordan fungerer Borgerforslag?

Borgerforslag er en ordning, hvor borgere har mulighed for at samle støtte til et politisk initiativ og efterfølgende få fremsat et beslutningsforslag i Folketinget. Hvis 50.000 personer (med stemmeret til folketingsvalg) støtter forslaget, og det overholder reglerne for borgerforslag, overgår det til Folketinget.

You might be interested:  Hvor Meget Flæskesteg Blev I Danmark?(Bedste løsning)

Hvad er en folketingsbeslutning?

et forslag til folketingsbeslutning, indeholder et klart formuleret politisk budskab om, at regeringen skal handle på et emne, f. eks. ved at fremsætte et lovforslag. Beslutningsforslag behandles i Folketingssalen ligesom lovforslag.

Hvad sker der hvis statsministeren skal gå af?

2. Hvis Folketinget udtrykker mistillid til statsministeren, skal regeringen gå af eller udskrive nyvalg. Den ‘gamle’ regering fungerer, indtil der er fundet en ny. Men ministrene må i den periode kun tage sig af de praktiske ting, der er nødvendige for, at ministerierne og den offentlige forvaltning kan køre videre.

Hvad betyder det der står i 56?

Grundloven fastslår, at medlemmerne af Folketinget er uafhængige. De kan frit stemme efter deres overbevisning. De har ikke pligt til at tage hensyn til, hvad deres parti eller vælgere siger.

Hvornår træder en lov i kraft?

Det er for så vidt ikke påkrævet, at lovforslag indeholder en ikrafttrædelsesbestemmelse. I så fald følger det af lovtidendeloven, at loven træder i kraft ved begyndelsen af det døgn, der følger efter det døgn, hvori den er indført i Lovtidende, jf. § 3 i lovtidendeloven.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *