Hvilke 3 Politiske Niveauer Har Vi I Danmark?(Spørgsmål)

Danmark er et demokrati med mange forskellige partier på de 3 niveauer som pt. er Kommuner, Regioner og Staten.

Hvordan er rollefordelingen mellem de forskellige politiske niveauer?

Selvom staten, regionerne og kommunerne har forskellige opgaver, er de afhængige af hinanden. Det er regeringen og Folketinget, der fastsætter målene inden for de forskellige politikområder. De kommunale politikere skal prioritere inden for de økonomiske rammer, som kommer fra regeringen.

Hvordan styrer staten kommuner?

Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT) indebærer, at staten kompenserer kommuner og regioner for kommunale og regionale udgiftsændringer som følge af blandt andet ny lovgivning. Det sker ved, at det samlede statstilskud forhøjes eller reduceres, når kommunerne eller regionerne bliver pålagt eller frataget opgaver.

Hvad er de 3 politiske niveauer?

Danmark er et demokrati med mange forskellige partier på de 3 niveauer som pt. er Kommuner, Regioner og Staten. I andre lande har lignende opdelinger, og specielt de nordiske lande Norge, Sverige og Finland har mange fællestræk – også kaldet den “nordiske model”.

Hvilken rolle har embedsmændene i kommunerne?

Fundamentalt set er rollefordelingen i samspillet mellem politikere og embedsmænd den samme i kommunerne som i staten. Det er embeds- mændenes opgave at sørge for det bedst mulige saglige beslutnings- grundlag og at udføre beslutningerne. Fremstillingen tager hovedsageligt sigte på ud- valgsstyrede kommuner.

You might be interested:  Hvornår Kom Jernkomfuret Til Danmark?(Løsning)

Hvem bestemmer over kommunerne?

Hvem træffer beslutninger i kommunen? Kommunalbestyrelsen er den øverste kommunale myndighed. Det betyder, at kommunalbestyrelsen som udgangspunkt kan tage stilling til enhver sag, der vedrører kommunen, og har ansvar for de beslutninger, kommunen træffer.

Hvad bestemmer kommuner over?

Efter kommunalreformen i 2007 er kommunernes opgaver fastsat som de såkaldte ‘borgerrettede opgaver’, der alle består af velfærdsforvaltning: sundhed, beskæftigelse, det sociale område, børnepasning, folkeskolen, ældreplejen, erhvervsservice, kollektiv trafik og veje, natur, miljø og planlægning og kultur.

Er regionerne en del af staten?

Regionerne finansieres hovedsageligt af tilskud fra staten, men modtager også tilskud fra kommunerne. I modsætning til amterne i strukturen før 2007 må regionerne ikke selv opkræve skat.

Hvad en embedsmand?

Embedsmand betegnede tidligere en person, der indtog en højere stilling i staten. I ministeriernes departementer og kommunernes forvaltninger er der også funktioner på en sådan afstand af den politiske ledelse, at det vil være mindre naturligt for indehaverne at se og betegne sig som embedsmænd.

Hvilke udfordringer er der i samspillet mellem politikere og embedsmænd i Danmark?

Der er tale om et meget tæt samspil mellem den politiske ledelse og disse embedsmænd. Den integrerer en faglig og en politisk -taktisk rådgivning, som bygger på et gnidningsfrit samarbejde med en klar forståelse af rollerne.

Hvad gør en spindoktor?

I Danmark er spindoktorer i ministerier ansat under titlen særlig rådgiver. Der hersker en vis uenighed om, hvad definitionen på en spindoktor egentlig bør indbefatte. Nogle mener, at definitionen bør afgrænses til kun at omfatte personer, der opererer i et felt af egentlig magt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *