Hvor Får Danmark Olie Fra?

Danmark har indvundet olie og gas fra den danske del af Nordsøen siden 1972. Produktionen af olie og gas bidrager fortsat væsentligt til statskassen og har været vigtig for udviklingen af den danske økonomi og opbygningen af velfærdssamfundet via skatteindtægter, eksport og overskuddet fra olie– og gassektoren.

Hvor meget olie produceres i Danmark?

Svar fra Dan Jørgensen ”Verdens samlede olieforbrug var i 2017 godt 98 mio. tønder olie per dag. I Danmark blev der i 2017 i gennemsnit produceret 0,14 mio. tønder olie per dag.

Hvordan udvinder man olie fra Nordsøen?

I januar 2015 var Nordsøen verdens mest aktive område mht. offshore-boringer med 173 aktive borerigge. I maj 2016 havde faldende oliepriser efterhånden gjort kulbrinteindvinding i Nordsøen til en økonomisk anstrengt forretning.

Hvor får Danmark deres olie fra?

Mere end halvdelen af den danske import af olieprodukter (benzin, diesel, fuelolie med mere) kom i 2020 fra Norge, Sverige og Rusland. Importen fra lande uden for Europa består primært af flybrændstof. Mere end en tredjedel af den danske eksport af olieprodukter (eksklusive råolie) er til det øvrige Skandinavien.

You might be interested:  Hvor Meget Må Man Tune En Ældre Bil I Danmark?(Løsning)

Hvor kommer olien fra?

Olie er dannet af planter og andre organismer igennem millioner af år. Man har anvendt olie i tusinder af år, selvom vi kun har udnyttet det i stor skala siden midten af 1800-tallet. Olien findes især i Irak, Iran, Kuwait, Quatar og Saudi-Arabien, men den kan også findes i havet, fx i Nordsøens undergrund.

Hvorfor kom den første olie til Danmark og hvorfor?

1 tønde (barrel) = 42 gallons (US) = 158,98 l (råolie). Marco Polo beretter i 1200-t. om en oliekilde på grænsen mellem Storarmenien og Georgien (formentlig ved Baku), hvorfra olien blev udnyttet til brændsel og hentet langvejs fra. Boring efter olie begyndte dog først i 1800-t.

Hvor længe kan Danmark være selvforsynende med olie?

Ifølge Energistyrelsen forventes Danmark at være selvforsynende med naturgas frem til mindst 2042, bortset fra årene 2021 – 2023, hvor genopbygningen af Danmarks største gasfelt Tyra er i gang, og der derfor er midlertidigt lukket for en stor del af gasproduktionen.

Hvem ejer olien i Nordsøen?

Shell ejer 36,8 pct. af aktierne i DUC, der har eneretten til at udvinde olie og gas fra en del af det danske territorium i Nordsøen. Staten ejer 20 pct. af DUC via Nordsøfonden, og franske Total er på vej til at eje de resterende 43,2 pct.

Hvad er udgangspunktet for den olie og gas vi finder i Nordsøen?

udbudsrunde og den danske Nordsøproduktion. Udgangspunktet er, at hvis verden skal holde den globale temperaturstigning tæt på 1,5 grader, kræver det mindre forbrug af fossile brændsler. I en global, klimapolitisk kontekst kan danske, nationale klimamål således ikke adskilles fra den politik, vi fører i Nordsøen.

You might be interested:  Hvad Synes Danmark Om Flygtninge?(Bedste løsning)

Hvordan efterforskes og indvindes olie fra Nordsøen?

For at efterforske og producere olie og gas skal man have en særlig tilladelse fra den danske stat – en såkaldt koncession. Med en koncession får et selskab eller en gruppe af selskaber tildelt rettigheden til at efterforske og indvinde olie og gas på et givent område i den danske undergrund.

Kan Danmark være med til at producere olie?

Olie og naturgasudvinding fra Nordsøen Den danske produktion af olie og gas begyndte i 1972 fra Danfeltet. Siden er produktionen af olie og gas steget markant. Indvindingen af kulbrinter har bidraget til, at Danmark har været selvforsynende med energi siden 1997.

Hvorfor har vi brug for olie?

Olien bliver for eksempel til benzin og diesel, som vi bruger i biler, skibe og fly. Den bliver til fyringsolie, som vi bruger til at varme huse op om vinteren. Den bliver også til plastik, som vi bruger til legetøj, emballage og tusind andre ting.

Hvad er den kemiske formel for olie?

Råolie opbygges af aromatiske forbindelser eller mættede kulbrinter med den generelle formel CnH2n+2; er n mindre end 5, er der tale om gas, ved n mellem 5 og ca. 25 om flydende komponenter, og ved n større end ca. 25 om faste, voksagtige komponenter. I mindre omfang forekommer svovl, nitrogen og oxygen.

Hvordan bliver olie udvundet?

Råolien udvindes ved hjælp af bor, som bores flere tusind meter ned i undergrunden. Råolie kan både udvindes til lands og til vands. I vandet findes ofte såkaldte olieboreplatforme. Danmark producerer selv råolie nok, til stort set at være selvforsynende.

You might be interested:  Hvor Mange Går Til Ridning I Danmark?(Bedste løsning)

Hvordan dannes olie og kridt?

Kridtet består af calcit, som af natur er vandvådt, d.v.s. mineraloverfladen tiltrækker vand. Olien lægger sig øverst i sprøjten, og mængden aflæses på skalaen på sprøjten. Afhængig af olietypen vil det tage nogle timer til et par døgn at få drevet det meste af olien ud.

Hvordan dannes en Kildebjergart?

Geologiske processer har under høj temperatur og tryk omdannet det organiske materiale til olie og gas. En bjergart, der har et højt indhold af organisk materiale, og som kan danne udgangspunkt for dannelsen af olie og gas, kaldes en kildebjergart, og dem findes der mange af i Grønland.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *