Hvor Mange Bier Er Der I Danmark?(Bedste løsning)

Hvor bor honningbien Du kan støde på honningbien over hele landet. De fleste honningbier lever i bistader (bi-huse) hos biavlere. Man siger at honningbien er det husdyr, som der er flest af i Danmark. Vi har omkring 6 milliarder bier herhjemme.

Hvor mange bier findes i Danmark?

Når man taler om bier, falder tankerne ofte på den kendte honningbi. Men i Danmark kendes faktisk hele 292 forskellige arter af bier, hvoraf over 240 arter er bofaste, vilde og hjemmehørende i den danske natur. Bierne kan overordnet inddeles i to typer.

Hvor mange honningbier er der i Danmark?

Det anslås, at der er omkring 100.000 bifamilier i Danmark. Den danske honningproduktion dækker halvdelen af det danske forbrug af honning. Der kan høstes 30-50 kilo honning/bifamilie/år – udbyttet varierer dog meget og afhænger blandt andet af vejret og udbuddet af blomstrende planter.

Hvilke bier findes i Danmark?

Bier i Danmark – her er 8 du skal kende

  • Rødpelset jordbi (Andrena fulva)
  • Stor uIdbi (Anthidium manicatum)
  • Stor bladskærerbi (Megachile lagopoda)
  • Pragtbuksebi (Dasypoda hirtipes)
  • Sortgul hvepsebi (Nomada goodeniana)
  • Havehumle (Bombus hortorum)
  • Honningbi (Apis mellifera)
  • Rød murerbi (Osmia bicornis)

Hvor bor vilde bier?

De foretrækker som regel en finkornet og sandet jord og yngler på lysåbne steder. Jordbier (Andrenidae) bygger deres reder på tørre og sandede, gerne sydvendte skråninger, hvor de tit optræder i store kolonier. Også vejbierne (Halictidae) placerer deres reder i tætte kolonier i jorden, gerne ved skovveje.

You might be interested:  Hvordan Søger Man Asyl I Danmark?(Perfekt svar)

Hvor vigtige er bier?

Bier er generelt effektive bestøvere – de besøger mange blomster og samler aktivt pollen, hvorved de overfører pollen mellem planter. Mens mange biarter er helt afhængige af få bestemte plantearter, så er der ingen vilde plantearter i Danmark, der er afhængige af blot én art af bier.

Hvad truer bierne?

Der er flere faktorer, som presser de vilde bier. Insektgifte og pesticider i landbruget kan skade dem, nogle undersøgelser peger på, at sygdomme fra tamme honningbier kan smitte de vilde bier, og den altoverskyggende grund til, at nogle vilde arter er truede, er mangel på levesteder og den rigtige føde.

Hvor mange bifamilier er der i Danmark?

Den seneste opgørelse fra EU viser, at Danmark med sine 115.000 bifamilier er et af de lande med færrest bifamilier. Derfor udgør honningbien ingen trussel mod vilde bier. Antallet og tætheden af honningbier i Danmark er blandt de laveste i EU.

Hvor bygger bier deres bo?

Bier bygger deres bo på ugenerede steder, hvor de har let adgang til det. Har du bier omkring din bolig, kan der være flere steder, hvor de holder til. Det kan være ved udhæng, i revner i murværk, ved stensætninger og i huller i jorden, fra for eksempel markmus eller andre dyr.

Er der vilde honningbier i Danmark?

I Danmark lever der ikke længere vilde honningbier i naturen. Det skyldes en lille snylter – en mide – som suger blod af både de voksne bier og af ynglen. Miden er stor og tung i forhold til bierne.

Hvilke bier lever i jorden?

Jordbier er helt overordnet en type bi, men de lever, som man kan gætte på navnet, i jorden. Den mest almindeligt kendte bi i Danmark er honningbien, som bor i bikuber i træer eller lignende høje lokationer. Jordbier hører også ind under en bredere betegnelse, nemlig enlige bier.

You might be interested:  Hvad Gør Danmark For Klimaet?(Bedste løsning)

Hvad kan man gøre mod murbier?

I sommermånederne vil man kunne se de små murbier sværme omkring hullerne i muren, og ved aktive angreb kan man også finde murbiernes hvide larver eller pupper i gangene. Skal reparationerne foregå i biernes flyvetid, kan disse bekæmpes ved at pudre murværket med insektpudder eller sprøjtes.

Hvilke bier stikker?

Især gedehamse, humlebier og honningbier kan stikke – og det kan gøre meget ondt! Men der er forskel på, hvem I skal vogte jer for i sommervarmen. Der er større risiko for at blive stukket af en gedehams end af en humlebi, og det er der en god forklaring på. Humlebier stikker som regel kun, når de er truet på livet.

Hvordan sover bier?

Bier sover hele natten for at spare energi Blandt nogle enlige bier, sover hannerne i blomster om natten eller under dårligt vejr, mens hunner sover i deres reder. »Der findes faktisk en art af bier, som hedder Chelostoma florisomne, hvilket betyder ‘den, der sover i blomster’,« fortæller Lars Vilhelmsen.

Hvad er biens fjende?

For som FAPAS understreger, så er bjørnen biernes fjende, mens bierne er bjørnens bedste ven. Uden bierne ingen bestøvning af de blåbær som er så vigtige for at bjørnen kan overleve den Cantabiriske vinter. Så uden bier, ingen bjørne.

Hvor bor bierne om vinteren?

Honningbier overvintrer i kolonier, fx i biavlerens bistader, hvor de klumper sig sammen for at holde varmen. Dronningen, som skal lægge æggene til næste sæson, sidder inde midt i klyngen, godt beskyttet af sine mange arbejderbier.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *