Hvor Mange Ministerier Er Der I Danmark? (TOP 5 Tips)

Regeringen Mette Frederiksen er Danmarks regering siden 27. juni 2019.

Regeringen Mette Frederiksen
Antal ministre 20
Tidligere ministre (døde/trådt tilbage/fyret) 2
Regeringsparti Socialdemokratiet

17

Hvilke ministerier er der i Danmark?

M

  • Marineministeriet.
  • Miljø- og Fødevareministeriet.
  • Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.
  • Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.
  • Ministeriet for særlige Anliggender.
  • Ministeriet for Monarkiets fælles indre Anliggender.

Hvor mange ministerier findes der?

Herunder kan du se en liste over den nuværende regering. Socialdemokratiet har dannet regering siden den 27. juni 2019.

Hvilke ministre er ikke medlem af Folketinget?

Ja, alle kan i princippet blive minister. Der findes ingen formelle krav eller betingelser, der skal opfyldes, for at blive minister. En minister behøver heller ikke at være medlem af Folketinget.

Hvem er justisminister?

Født 3. april 1968, søn af fhv.

Hvem sidder i statsrådet?

I Danmarks Riges Grundlov af 1849 hed det, at ministrene i forening udgør statsrådet. Efter Grundloven af 1953 består statsrådet af kongen, ministrene og tronfølgeren, hvis denne er fyldt 18 år. Alle nye love og regeringsbeslutninger forelægges og underskrives af den regerende konge eller dronning.

Hvad er en flertalsregering?

De partier i Folketinget, som har ministre i regeringen, kaldes regeringspartier. Hvis regeringspartierne selv har flertallet i Folketinget, er det en flertalsregering.

You might be interested:  Hvornår Blev Danmark Industrialiseret? (TOP 5 Tips)

Hvad hedder den danske udenrigsminister?

Født 14. marts 1974 i København.

Hvad er et oppositionsparti?

Et politisk parti, der er i opposition til flertallet i en demokratisk forsamling (f. eks. et parlament eller en kommunalbestyrelse).

Kan man sidde i Folketinget hvis man er dømt i en rigsretssag?

Hvis man har stemmeret, kan man også vælges ind i Folketinget. Men man må ikke være straffet for noget, som i folks øjne gør én uværdig til at sidde i Folketinget. Det er Folketinget, der bestemmer, om et dømt medlem også er uværdigt.

Hvad er statsministerens rolle?

Statsministeren holder mange koordinerende møder, dels med lederne af de partier, der er med i regeringen, dels med sine ministre. Statsministeren er også formand for regeringens vigtigste regeringsudvalg som f. eks. Koordinationsudvalget, hvor alle regeringens centrale politiske udspil bliver koordineret.

Hvem bliver statsminister hvis statsministeren går af?

Danmark har ikke en “vicestatsminister”. Begrebet bruges dog flittigt både i pressen og på Christiansborg, og betegner den minister, der overtager statsministerens opgaver under statsministerens fravær.

Hvad gør en justistminister?

Justitsministeriet er et ministerium i Danmark, der varetager opgaver vedrørende det samlede justitsvæsen, herunder politi og anklagemyndighed, retsvæsen og kriminalforsorg. Under ministeriet hører endvidere den formueretlige lovgivning, fondslovgivningen, persondataloven og straffeloven.

Hvad er en departementschef?

En departementschef er den administrative leder af et ministerium. Da den danske regering i 29. juni 2019 er et flertal af departementscheferne udskiftet, delvist som en konsekvens af at flere ministerier er blevet opdelt eller sammenlagt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *