Hvornår Blev Ytringsfrihed Indført I Danmark?(Spørgsmål)

At kunne ytre sig frit om sine tanker er i dag en menneskeret. I gamle dage kunne man blive dræbt, hvis man mente noget andet end kongen eller kirken, men da Danmark i 1849 blev et demokrati og fik sin første Grundlov, blev der indført ytringsfrihed i landet.

Hvem indførte ytringsfriheden i Danmark?

Det var den tyske læge og politiker Johan Struensee, der indførte ytringsfrihed i Danmark i 1770. Han afskaffede også censuren, men den blev hurtigt indført igen. Retten til frit at ytre sig både mundtligt og skriftligt, som gælder i dag, blev først rigtig gældende fra 1849, da Danmark fik sin første Grundlov.

Hvad siger lovgivningen i Danmark om ytringsfrihed?

Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde påny indføres.

Hvem fik ytringsfrihed først i verden?

hårde straffe for afvigende meninger førte det i mere end 100 år ikke til en reel ytringsfrihed. Som det første land i verden indførte Sverige en trykkefrihed i 1766.

Hvad betyder Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde påny indføres?

“Enhver er berettiget til paa Tryk at offentliggøre sine Tanker, dog under Ansvar for Domstolene. Censur og andre forebyggende Forholdsregler kan ingen Sinde paa ny indføres.”

You might be interested:  Hvornår Kom Apple Til Danmark?(Korrekt svar)

Hvorfor blev trykkefriheden indført?

Indførelsen af trykkefriheden i 1770 var resultatet af strømninger i Europa, hvor der var opstået voksende utilfredshed med de enevældige styreformer.

Er ytringsfrihed ubegrænset?

I Danmark sikrer Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og Grundloven ytringsfriheden. Ytringsfriheden er imidlertid begrænset. Det betyder, at domstolene har ret til at straffe udtalelser, som er i strid med forskellige lovbestemmelser.

Hvad siger grundloven om retten til at forsamle sig?

Borgerne har ret til uden forudgående tilladelse at samle sig ubevæbnede. Offentlige forsamlinger har politiet ret til at overvære. Forsamlinger under åben himmel kan forbydes, når der af dem kan befrygtes fare for den offentlige fred.

I hvilke paragraffer står rettighederne nævnt?

Kapitel 8 handler om borgernes rettigheder og friheder. Stk. Ingen dansk borger kan på grund af sin politiske eller religiøse overbevisning eller sin afstamning underkastes nogen form for frihedsberøvelse.

Hvad ville der ske hvis vi ikke havde ytringsfrihed?

Ytringsfrihed kan gøre ondt, fordi nogle mennesker bliver kede af det, fornærmede eller vrede – men det er prisen for at have en fri debat og et frit samfund. Alle skal kunne sige deres mening om magten. kritik af politiet, ville det være imod hele idéen om ytringsfrihed.

Hvor startede ytringsfrihed?

At kunne ytre sig frit om sine tanker er i dag en menneskeret. I gamle dage kunne man blive dræbt, hvis man mente noget andet end kongen eller kirken, men da Danmark i 1849 blev et demokrati og fik sin første Grundlov, blev der indført ytringsfrihed i landet.

Hvem har ikke ytringsfrihed?

Amnesty International har på sin temaside om ytringsfrihed (se kilder) blandt andet fokus på følgende lande og regioner, hvor ytringsfriheden er meget begrænset og under pres: Asien, blandt andet Kina, Vietnam og Sri Lanka. Nordafrika og Mellemøsten, blandt andet Egypten og Syrien.

You might be interested:  Hvad Kendetegner Middelalderen I Danmark?(Spørgsmål)

Hvornår gælder ytringsfrihed ikke?

Der gælder i midlertidig visse begrænsninger i ytringsfriheden for offentligt ansatte såvel som andre borgere i Danmark: 1. Man må ikke fremsætte freds – og æreskrænkende udtalelser og man må ikke videregive eller udnytte fortrolige oplysninger jf. tavshedspligten som fremgår af straffeloven og forvaltningsloven.

Hvad er en censur?

Censur er en handling, hvor der føres kontrol med ytringer eller formidlingsprodukter, så de tilbageholdes eller redigeres, før de når modtageren. Censur finder ofte sted ud fra politiske eller moralske hensyn. Ved censur er der altså tale om et forbud, der falder inden, at ytringen er blevet ytret.

Hvad er udvidet ytringsfrihed?

§ Du har udvidet ytringsfrihed. For ansatte, der ikke sidder tæt på myndighedens ledelse, gælder i store træk følgende: Den ansatte må ikke udtrykke sig i urimeligt grov form eller fremsætte åbenbart urigtige oplysninger om væsentlige forhold inden for eget arbejdsområde.

Hvad er ytringsfrihed?

En materiel ytringsfrihed er udtryk for, at der for ytringer af et vist indhold eller en vis karakter ikke kan fastsættes efterfølgende sanktioner i form af f. eks. straf.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *