Hvornår Fik Danmark Ytringsfrihed?(Løse)

At kunne ytre sig frit om sine tanker er i dag en menneskeret. I gamle dage kunne man blive dræbt, hvis man mente noget andet end kongen eller kirken, men da Danmark i 1849 blev et demokrati og fik sin første Grundlov, blev der indført ytringsfrihed i landet.

Hvordan fik vi ytringsfrihed i Danmark?

I gamle dage var der ikke ytringsfrihed i Danmark. Hvis nogen talte grimt om Gud, skulle de ifølge loven have skåret tungen af og halshugges. Bagefter skulle tungen sættes op på en pæl. Det var den tyske læge og politiker Johan Struensee, der indførte ytringsfrihed i Danmark i 1770.

Hvem opfandt ytringsfriheden?

Oplysningsfilosofferne (heriblandt Spinoza, Locke, Hume, Diderot, Voltaire og Kant) har spillet en central rolle for ytringsfrihedens gennemførelse. I 1800-tallet var Stuart Mill med On Liberty (1859, Om friheden) og i 1900-tallet Karl Popper blandt ytringsfrihedens førende ideologer.

Hvad siger Grundlovens kapitel 8 77 om ytringsfrihed?

Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde påny indføres.

Er ytringsfriheden ubegrænset?

Ytringsfrihed er retten til frit at udtrykke sin mening i skrift og tale uden andres forudgående godkendelse, og står dermed i modsætning til censur. Ytringsfriheden er en grundlæggende rettighed, men er ikke ubegrænset.

You might be interested:  Hvor Mange Dør Af Våben I Danmark?(Bedste løsning)

Hvorfor blev ytringsfriheden indført?

At kunne ytre sig frit om sine tanker er i dag en menneskeret. I gamle dage kunne man blive dræbt, hvis man mente noget andet end kongen eller kirken, men da Danmark i 1849 blev et demokrati og fik sin første Grundlov, blev der indført ytringsfrihed i landet.

Hvordan blev censuren ophævet i Danmark?

Censurens ophævelse Struensee (1737-1772) til magten, da den daværende konge, Christian 7. (født 1749, regent 1766-1808), var psykisk syg. Struensee ophævede censuren, blandt andet for at søge at opnå støtte i befolkningen. I 1772 kollapsede Struensees styre, og han blev afsat og henrettet.

Hvad siger grundloven om retten til at forsamle sig?

Borgerne har ret til uden forudgående tilladelse at samle sig ubevæbnede. Offentlige forsamlinger har politiet ret til at overvære. Forsamlinger under åben himmel kan forbydes, når der af dem kan befrygtes fare for den offentlige fred.

Hvornår gælder ytringsfrihed ikke?

Der gælder i midlertidig visse begrænsninger i ytringsfriheden for offentligt ansatte såvel som andre borgere i Danmark: 1. Man må ikke fremsætte freds – og æreskrænkende udtalelser og man må ikke videregive eller udnytte fortrolige oplysninger jf. tavshedspligten som fremgår af straffeloven og forvaltningsloven.

Hvad må man ikke sige i Danmark?

Bagvaskelse: Man må ikke bagtale eller lyve om andre mennesker med vilje (§268). Vold: Man må ikke opfordre til vold og kriminalitet (§133). Privatliv: Man må ikke krænke andres privatliv, hvilket betyder, at man ikke må videregive personlige informationer om andre mennesker.

Hvad handler Grundlovens kapitel 8 om?

Kapitel 8 handler om borgernes rettigheder og friheder. Stk. Ingen dansk borger kan på grund af sin politiske eller religiøse overbevisning eller sin afstamning underkastes nogen form for frihedsberøvelse.

You might be interested:  Hvor Mange Asylansøgere Er Der I Danmark 2015?(Perfekt svar)

Hvor mange kapitler har grundloven?

Grundloven er i sin nuværende form fra den 5. juni 1953. Men i hovedtræk går lovteksten tilbage til den første grundlov fra 1849. Den havde oprindelig 100 paragraffer, men disse er nu samlet i 89 paragraffer.

Hvad er udvidet ytringsfrihed?

§ Du har udvidet ytringsfrihed. For ansatte, der ikke sidder tæt på myndighedens ledelse, gælder i store træk følgende: Den ansatte må ikke udtrykke sig i urimeligt grov form eller fremsætte åbenbart urigtige oplysninger om væsentlige forhold inden for eget arbejdsområde.

Kan ytringsfrihed misbruges?

Misbrug af ytringsfriheden Den Europæiske Menneskerettig‐ hedskonventions artikel 17 slår fast, at konventionen ikke beskytter en persons rettigheder – som f. eks. ytrings‐ og forsamlingsfriheden – hvis udøvelsen af rettigheden har til formål at tilintetgøre andres rettigheder.

Hvor går grænsen for ytringsfrihed?

YTRINGSFRIHED I DAG § 77. Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde påny indføres.

Hvor kommer ordet ytringsfrihed fra?

I Danmark fik vi ytringsfrihed i 1849, hvor vi fik vores første frie forfatning, Grundloven. Heri blev det slået fast, at man i Danmark skulle have ret til at ytre sig uden forudgående kontrol – altså uden at nogen myndighed skulle godkende ytringen, før den blev fremsat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *