Hvornår Kom Danmark I Ef?

Et flertal af danskerne stemte ja til dansk medlemskab af EF den 2. oktober 1972. Tre måneder senere, den 1. januar 1973, blev Danmark officielt medlem af De Europæiske Fællesskaber (EF) eller den Europæiske Union (EU), som det europæiske samarbejde kaldes i dag.

Hvilket år indtrådte Danmark i EF?

Først EF og siden EU har præget efterkrigstidens Danmark. Efter en folkeafstemning i 1972 blev Danmark medlem af EF fra 1973, men Danmarks deltagelse i europæisk samarbejde havde været drøftet allerede siden begyndelsen af 1950’erne. I 1993 trådte Danmark ind i EU.

Hvorfor gik Danmark ind i EF?

Danmark blev i 1973 medlem af De Europæiske Fællesskaber ( EF ), efter at danskerne havde været til urnerne og stemt ja med et flertal på 63,4 procent. Dermed blev Danmark optaget i det europæiske samarbejdes første udvidelsesrunde.

Hvad stemte danskerne ja til ved en folkeafstemning i 1972?

oktober 1972. 63,4 procent af vælgerne stemte ja til dansk medlemskab af EF, mens 36,6 procent stemte nej. Folkeafstemningen blev afholdt, fordi der ikke var et flertal på 5/6 af Folketingets medlemmer for EF-medlemskabet, hvilket kræves ifølge Grundloven, når Danmark skal afgive suverænitet uden folkeafstemning.

You might be interested:  Hvornår Spiller Danmark Mod Spanien?(Løse)

Hvad kaldtes det daværende EF også?

Det var efter Fusionstraktaten, at fællesskabet blev kendt som De Europæiske Fællesskaber ( EF ), forgængeren for Den Europæiske Union (EU). Traktaten var begyndelsen på det moderne europæiske samarbejde.

Hvornår hed det EF?

I 1958 blev det økonomiske samarbejde yderligere forstærket, da Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (EØF) blev oprettet. EØF havde til formål at fremme fri bevægelighed for varer, tjenesteydelser og arbejdstagere mellem Europas lande for at sikre øget velstand og velfærd.

Hvornår startede EF?

EF -samarbejdet begyndte den 1. januar 1958, da Rom-traktaten trådte i kraft og Det Europæiske Økonomiske Fællesskab var etableret med seks medlemslande: Vesttyskland, Italien, Frankrig, Belgien, Nederlandene og Luxembourg.

Hvilke årsager var der til at Danmark i første omgang stemte nej til optagelse i EU?

Dansk ansøgning og medlemskab Frankrig var nemlig imod britisk medlemskab, og det kom til at gå ud over Danmark, der derfor satte fokus på et tættere økonomisk samarbejde i Norden: NORDEK. Det nordiske samarbejde blev imidlertid opgivet i 1970, og Danmark orienterede sig igen mod EF og søgte om optagelse.

Hvad er ulemperne ved at Danmark er med i EU?

Ulemper ved EU: Der er mange nationalister, der mener, det svækker Danmark som nation, da vi ved hver ny lov fra EU afgiver mere og mere suverænitet. De typiske modstander af EU er DF’er og vælger fra Enhedslisten. Danmark bidrager med et stort økonomiske medlemstilskud.

På hvilke punkter er det en fordel at Danmark er medlem af EU?

Vores EU – medlemskab har spillet en afgørende rolle for, at Danmark i dag er et godt og velstående samfund. EU’s indre marked og handelsaftaler med lande uden for Europa har åbnet store muligheder for danske virksomheder, som de og deres medarbejdere dygtigt har omsat til ordrer, eksportkroner og arbejdspladser.

You might be interested:  Hvornår Blev Ytringsfrihed Indført I Danmark?(Spørgsmål)

Hvornår er folkeafstemninger obligatoriske i Danmark?

I Danmark giver Grundloven adgang til både bindende og vejledende folkeafstemninger. Ved grundlovsændringer samt ændring af valgretsalderen er folkeafstemning obligatorisk. Det samme gælder ved suverænitetsafgivelse, med mindre der er 5/6 flertal i Folketinget.

Hvorfor stemte danskerne nej til Maastricht traktaten?

Hvad var baggrunden for forbeholdene? Baggrunden for forbeholdene er, at et flertal af danskerne stemte nej til den såkaldte Maastricht – traktat i juni 1992. Maastricht – traktaten var en ny EU- traktat, som alle medlemslandene skulle tilslutte sig, for at den kunne træde i kraft.

Hvor mange gange har danskerne stemt ja til ændringer i EU samarbejdet?

Danskerne har siden været ved stemmeurnerne syv gange i forbindelse med ændringer af de traktater, der udstikker rammerne for EU – samarbejdet.

Hvorfor kom Storbritannien først med i EU i 1973?

Ønsket om optagelse var helt overvejende baseret på økonomiske ræsonnementer. Et EF -medlemskab sammen med Storbritannien ville betyde, at Danmark kom til at indgå i en markedskonstruktion med sine to vigtigste eksportmarkeder og, måske endnu vigtigere, blev inkluderet i et fælles marked for landbrugsvarer.

Hvad står EF for?

EF står for Det Europæiske Fællesskab, der blev til i kølvandet af 2. verdenskrig. Baggrunden var seks europæiske landes ønske om at forhindre krige i Europa ved et tættere samarbejde med afskaffelse af hindringer for færdsel og handel mellem landene.

Hvilke 4 forbehold har Danmark i forhold til EU?

Danmark har siden 1993 haft fire forbehold for dele af EU’s samarbejde. Forbeholdene er en aftale mellem Danmark og de andre EU -lande om, at Danmark ikke deltager i EU’s militære missioner, den fælles mønt, den overstatslige retspolitik og at unionsborgerskabet ikke skulle erstatte det nationale statsborgerskab.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *